javna nabava baner

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU 

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

III IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

IV IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

V IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

VI IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

VII IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2024. GODINU

I IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2024. GODINU

II IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2024. GODINU

III IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2024. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU 

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

III IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IV IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

V IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

VI IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

VII IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2023. GODINU

I IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2023. GODINU

II IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2023. GODINU

III IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2023. GODINU

IV IZMJENE REGISTRA UGOVORA ZA 2023. GODINU

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

III IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2022. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2021. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

 

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2020. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2019. GODINU


PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

REGISTAR UGOVORA ZA 2018. GODINU

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU


II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU


II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE ZA 2016

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU


III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE ZA 2015

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU


EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE ZA 2014.

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 2014.
 


IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, Vlatka Mačeka 28, Petrinja, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja ili s njim povezane osobe bili u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN- 90/11, 83/13, 143/13).